Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

W wypadkach określonych w ustawie czynności notarialnych mogą dokonywać również zastępca notarialny lub aplikant notarialny.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne;
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 4. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
 5. sporządza poświadczenia;
 6. spisuje protokoły;
 7. sporządza protesty weksli i czeków;
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 11. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 12. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów. Art. 80. § 1.

Mając   na   uwadze   Państwa   komfort   uprzejmie   prosimy
o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia kosztów czynności, wymaganych dokumentów oraz wyznaczenia terminu zgodnie z treścią przepisu art. 3 § 1. ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie: Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, zwanej dalej „kancelarią”.

W wyjątkowych przypadkach - jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności - czynność notarialna może być dokonana także poza siedzibą Kancelarii.


Opłaty

Opłaty pobierane przez notariusza przy dokonywaniu czynności notarialnych można podzielić na trzy kategorie:

 • PODATKI (odprowadzane na rachunki bankowe odpowiednich organów podatkowych). Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) dokonywanych w formie aktu notarialnego oraz płatnikiem podatku od spadków i darowizn (PSD) od dokonywanej w formie aktu notarialnego darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody
  w tym przedmiocie, umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności, umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania.

 • OPŁATY SĄDOWE (odprowadzane na rachunki bankowe odpowiednich sądów).

 • WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA (zwane również taksą notarialną), którego wysokość jest ustalana w oparciu
  o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.


Notariusz w sporządzanym dokumencie wymienia wysokość pobranych podatków i opłat sądowych, a także wysokość pobranego wynagrodzenia, powiększanego o podatek od towarów i usług (VAT), powołując podstawę prawną ich pobrania.

Uprzejmie zachęcamy do kontaktu telefonicznego, w celu ustalenia wysokości opłat związanych z planowaną przez Państwa czynnością.

Udzielanie informacji i wyjaśnień przez notariusza jest bezpłatne.


Kontakt

Napisz do nas


 *Zapoznałem się z klauzulą informacyjną, akceptuję jej zapisy
i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Notariusza Wieczorka moich danych osobowych.
1. Notariusz Michał Wieczorek, prowadzący Kancelarię Notarialną w Poznaniu (61-816), ul. Ratajczaka 31/10 otrzymał od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystał wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używał w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).

2. Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO).

3. Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.

4. Notariusz przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych.

5. Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane.

6. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.

7. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.

8. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: kancelaria@notariuszwieczorek.pl.

9. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Wypełnij wszystkie pola oraz potwierdź zapoznanie się z klauzulą informacyjną!

Notariusz
Michał Wieczorek

Adres: ul. Marcelińska 62A/8 (Dwór Marcelin)
60-354 Poznań
Tel. (61) 852 61 21
Tel. (61) 852 61 73
Tel. po godz 16.00: 603 131 349

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8-16.

Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest umówienie się na dokonanie czynności notarialnej w innych godzinach lub dniach.

Parking nie znajduje się w stefie płatnego parkowania.

W budynku kancelarii znajduje się podjazd dla wózków oraz winda.