Наукові журнали ПУЕТ


Логотип заголовку сторінки

«МОВА І МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ»

Журнал «Мова і міжкультурна комунікація» – друкований орган Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та Інституту української мови Національної академії наук України.

Часопис видається з 2017 року як лінгвокультурологічний збірник наукових праць, у якому публікуються дослідження мовознавців України та зарубіжжя з найрізноманітніших важливих проблем лінгвістики.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 22311–12211 Р від 08.07.2016. Періодичність – 1 раз на рік.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського прийняла на репозитарне зберігання електронну версію № 1 (2017 рік) наукового видання «Мова і міжкультурна комунікація» та представлення на порталі наукової періодики України за адресою:

/www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9674440%2F2017%2F1

У збірнику публікуються статті викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, співробітників науково-дослідних установ України та зарубіжжя з актуальних проблем лінгвістики, лінгвокультурології, комунікативної прагматики, міжкультурної і міжмовної взаємодії.

Розрахований на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів-філологів і вчителів. 

Видання збірника здійснюється змішаними мовами (українською й російською мовами в одному випуску).

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна.

Видавець – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Адреса: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Науковий вісник PUET: Technical Sciences

Шановні колеги!

Оголошується набір статей до чергового номеру збірника

«Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.

Серія «Технічні науки» (ISSN 2518-7171)

(свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17164-5934 ПР, видане 12.10.2010 р. Міністерством юстиції України).

Набір триває включно до 10 вересня 2018 р.

Відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки» включено до Переліку наукових фахових видань України

у галузі технічних наук (Наказ МОН України № 820 від 11.07.2016).

Збірник індексується у наукометричних базах:

-       Index Copernicus (ICV 2015: 42.93; 2016: 56.48);

-       Giobal Impact Factor (2013: 0.514; 2014: 0.604; 2015: 0.722).

З умовами та порядком прийняття статей можна ознайомитися за посиланням: /puet.edu.ua/sites/default/files/vymogy_do_avtorskyh_rukopysiv_seriya_tehnichni_nauky.pdf

Запрошуємо до співпраці!

З повагою,
редакційна колегія збірника «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки»


Анонси

Шановні автори!

Змінено вимоги щодо оформлення статей!

З новими вимогами Ви можете ознайомитися за посиланням


«Науковий вісник ПУЕТ» видається з березня 2000 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію серії «Технічні науки»
КВ № 17164-5934 ПР видане 12.10.2010 р.
Міністерством юстиції України.

Перегляд журналу | (765) 342-9554 | 306-752-9314

Логотип заголовку сторінки

Науковий вісник PUET: Economic Sciences

Анонси

 

Шановні автори!

Відкрито прийом статтей до номеру 3 Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» (випуск 2018 року)

Кінцевий термін подання матеріалів - 1 вересня 2018 р. 

Порядок подання матеріалів та вимоги щодо оформлення статей можна знайти за (904) 553-6567

Запрошуємо до співпраці! Нагадуємо, що журнал індексується у наукометричній базі INDEX COPERNICUS (ICV 2016 = 61.00)

З повагою,
редакційна колегія Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»


Редакція Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» повідомляє, що журнал індексується у наукометричній базі INDEX COPERNICUS (ICV 2015: 42.39)

5747272705


Журнал входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (пройшов перереєстрацію 21.12.2015 року)

Свідоцтво про державну реєстрацію Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі. Серії «Економічні науки» КВ № 17165-5935 ПР видане 12.10.2010 р. Міністерством юстиції України.

ISSN 2409-6873

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» у INDEX COPERNICUS

4704853954

Вимоги до наукових статей, які подаються до публікації в тематичному збірнику «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.  Серія «Економічні науки»


kartal escort
7784863803
izmit escort
480-799-6280
hatay escort


canlı bahis
canlı bahis


canlı maç izle
5124714816


paykasa
(575) 744-0289


yangın tüpü
9522266738
517-268-4036
reklamsız porno
reklamsız porno izle
833-792-8577
403-290-7774

Перегляд журналу | hammer tongs | Реєстрація